EMPIRIA

EMPIRIA

Szkoły policealne „EMPIRIA” ( dawne „O’CHIKARA’’) posiadają uprawnienia szkoły publicznej, kształcą w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Nauka w szkołach jest bezpłatna. Szkoła mieści się w Gdańsku Oliwie, ul. Czyżewskiego 30A (na terenie AWFiS ).

KONTAKT:

tel. 58 305 34 99

e-mail: lom@liceumspartakus.pl

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochronyto gwarancja zdobycia 5 kwalifikacji w ramach jednego procesu kształcenia.

  • kwalifikowany pracownik ochrony,
  • licencjonowany detektyw,
  • specjalista do spraw imprez masowych – członek służby porządkowej i służby informacyjnej,
  • kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
  • posiadacz dożywotniego tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkoła Ochroniarska  zapewnia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o pozwolenie na broń palną.

——————————————————————-

Policealna Szkoła Administracji – absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji. Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do:

– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
– sporządzania dokumentów dot. spraw administracyjnych
– prowadzenia postępowania administracyjnego.

 —————————————————————–

Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracyabsolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Jest przygotowany do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym:

– oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
– rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
– współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
– organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

——————————————————————-

Policealna Szkoła Spartakuskształci w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Absolwent otrzymuje kwalifikacje:

– obsługa podróżnych w portach i terminalach,
– organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do:

  • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
  • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
  • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu portów, terminali, lotnisk, logistyki i spedycji, towaroznawstwa, magazynowania, eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, zajęcia praktyczne, a także zawodowy język obcy.

 

Absolwent posiadający tytuł technika eksploatacji portów i terminali uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do zatrudnienia w terminalach lotniczych, kolejowych, samochodowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich.